Orosi Tünde – Lélekfa

Egyensúly körömcipőben –  Általános Szerződési Feltételek

Jelen Általános Szerződési Feltételek, az Egyensúly körömcipőben önismereti klub tagságával kapcsolatot kérdéseket taglalja. Amennyiben egyéb kérdése merült fel, vagy amennyiben egyedi igényét szeretné velünk megbeszélni, úgy kérjük, vegye fel munkatársunkkal a kapcsolatot a megadott elérhetőségeken!

 1. Impresszum

A Szolgáltató (Eladó, Vállalkozás) adatai

 

Név: Orosi Tünde

Székhely: 2091 Etyek, Kócsag utca 34.

Levelezési cím: 2091 Etyek, Pf.:1.

Nyilvántartási szám: 52468142

Adószám: 58949667-1-27

Képviselő: Orosi Tünde

Telefonszám: +36303194301

E-mail: tunde@lelekfa.hu

Honlap: www.lelekfa.hu, www.brain-gym.hu

Bankszámlaszám: 11773360-02357779

Fogalmak

Szolgáltatás:

A Szolgáltató által nyújtott „Egyensúly körömcipőben” országos segítői hálózat és női kör néven, önismereti szolgáltatáson keresztül a Szolgáltató önismereti gyakorlatokat, ezzel kapcsolatos oktatóvideókat és egyéb tananyagokat oszt meg a Szolgáltatás tagjaival (a továbbiakban: „Vevő”). A Szolgáltatás célja, hogy a tagokat gyakorlatain keresztül megismertesse az önismeret elemeivel, amiket a tagok saját maguk dolgoznak fel.

Szolgáltatás nyújtásának felülete: https://www.facebook.com/groups/213874297707511

Digitális elemeket tartalmazó áru:

Ingó dolog, amely digitális tartalmat vagy digitális szolgáltatást foglal magában, vagy azzal össze van kapcsolva, olyan módon, hogy az érintett digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás hiányában az áru nem tudná betölteni funkcióit.

Felek: Szolgáltató és Vevő együttesen.

Funkcionalitás: a digitális elemeket tartalmazó áru, a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás azon képessége, hogy a céljának megfelelő funkciókat betöltse.

Interoperabilitás: a digitális elemeket tartalmazó áru, a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás azon képessége, hogy együtt tudjon működni olyan hardverrel és szoftverrel, amely eltér attól, amellyel az azonos típusú árukat, digitális tartalmat vagy digitális szolgáltatásokat általában együtt használják

Kompatibilitás: a digitális elemeket tartalmazó áru, a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás azon képessége, hogy – átalakítás szükségessége nélkül – együtt tudjon működni olyan hardverrel vagy szoftverrel, amellyel az azonos típusú árukat, digitális tartalmat vagy digitális szolgáltatásokat általában együtt használják

Honlap: a jelen Facebook csoport, amely a szerződés megkötésére szolgál.

Szerződés: Szolgáltató és Vevő között a Honlap és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés

Tartós adathordozó: bármely olyan eszköz, amely lehetővé teszi a Vevő vagy a vállalkozás számára a személyesen neki címzett adatoknak a jövőben is hozzáférhető módon és az adat céljának megfelelő ideig történő tárolását, valamint a tárolt adatok változatlan formában történő megjelenítését

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz

Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.

Termék: a Honlap kínálatában szereplő, a Honlapon értékesítésre szánt digitális elemeket tartalmazó áru.

Vevő/Ön: a Honlapon keresztül vételi ajánlatot tevő szerződést kötő személy.

Vételár: a digitális tartalom szolgáltatásáért fizetendő ellenszolgáltatás.

 1. A szerződés

A szerződés tárgya

Jelen szerződés alapján a Vevő megbízza a Szolgáltatót a Szolgáltatás keretében online önismereti gyakorlatokkal kapcsolatos anyagok szolgáltatáson keresztül történő rendelkezésre bocsátásával.

A szerződés tárgyát képezik egyrészt a Szolgáltatáson keresztül, a szerződés megkötésének időpontjában hozzáférhető anyagok (videók, egyéb anyagok), valamint a Szolgáltató által később elkészített, és minden hónap első 7 napjában közzétett anyagok.

A Szolgáltatás kizárólagos nyújtója Orosi Tünde, aki a megbízást kifejezetten elfogadja. A fenti Szolgáltatáson kívül a Szolgáltató esetileg egyéni ajánlatokat tesz közzé a Facebook csoportban, amik az önismerettel kapcsolatos egyéb szolgáltatások (személyes képzések, workshop lehetőségek, kineziológia és coaching szolgáltatások, stb) nyújtására, illetve kiadványok nyomtatott vagy elektronikus formátumú műpéldányainak átruházására (a továbbiakban: „Egyéb szolgáltatás”) vonatkoznak. Ezen ajánlatokra vonatkozó szerződés a Szerződő Felek között írásos megegyezés eredményeként jön létre az Egyéb szolgáltatásról szóló ajánlat szerinti tartalommal és áron. Az Egyéb szolgáltatások ellenértékét a Vevő megfizeti.

A szerződés létrejötte

Jelen szerződés a Szolgáltató és a Vevő – a továbbiakban együtt: „Felek” – között ráutaló magatartással, a Vevő által a https://www.facebook.com/groups/213874297707511 Facebook csoportba való jelentkezéssel valamint a klub tagsági díjának kiegyenlítésével jön létre.

A Vevő jelen szerződés elfogadásával nyilatkozik arról, hogy cselekvőképessége, illetve szerződéskötési képessége nincs korlátozva. A rendelés során a Vevő által megadott adatoknak hiánytalannak és valósnak kell lenniük.

Jelen Szerződés elfogadásával a Vevő kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a szerződésszerű teljesítést a szerződés megkötése után azonnal megkezdje.

 1. Az előfizetési díj

Az előfizetési díj mértéke

A Szolgáltatás nyújtásáért a Szolgáltató havi megbízási díjra jogosult és a pontos megbízási díj mértékét mindig a megrendelő Facebook oldalon található közleménye tartalmazza.

A Szolgáltatás nyújtásáért a Vevő havonta megújuló előfizetés típusú fizetést indít, melyet havonta, a számla kézhezvételét követően teljesít.

A megbízási díj a szerződéses szolgáltatás teljes ellenértékét tartalmazza.

A szolgáltatás díja forintban értendő. Az Eladó alanyi adómentes ÁFA értékesítés szempontjából, így az áraknak ÁFA tartalma nincs.

Nem zárható ki annak a lehetősége, hogy üzletpolitikai okból az Eladó az árakat módosítsa. Az árak módosítása nem terjed ki a már megkötött szerződésekre. Amennyiben Eladó az árat hibásan tüntette fel, a már megkötött szerződések esetében az ÁSZF „Eljárás hibás ár” pontja alapján jár el.

Számlázás és az előfizetési díj teljesítése

A regisztráció során a jelentkezőnek meg kell adnia a számla kiállításához szükséges adatait. A jelentkező kijelenti, hogy a megadott adatok valósak.

A zárt klubba való jelentkezést követően a szolgáltató a vevő által megadott adatok alapján számlát állít ki, mely tartalmazza a számla kiegyenlítéséhez szükséges banki adatokat. A szolgáltató a számlát elektronikus úton juttatja el a Vevőhöz.

A számla kiegyenelítése átutalással történik, a számla kiállításától számított 3 napos fizetési határidővel.

Eljárás hibás ár esetén

Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak minősül:

 • 0 Ft-os ár,
 • kedvezménnyel csökkentett, de a kedvezményt tévesen feltüntető ár (pl.: 1000 Ft-os termék esetén a 20 %-os kedvezmény feltüntetése mellett 500 Ft-ért kínált termék).

Hibás ár feltüntetése esetén Eladó felajánlja a termék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában a Vásárló eldöntheti, hogy megrendeli valós áron a terméket vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést.

 1. Felmondás

A Vevő a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés felmondását tartalmazó jognyilatkozatát (egy egyszerű kérés az előfizetés megszüntetéséről) a tunde@lelekfa.hu emailcímre elküldve kezdeményezheti.

A Szolgáltatás felmondása ellenére a Vevő fiókjában – az előre megfizetett időszak végéig – a Vevő által korábban megvásárolt kiadványok elektronikus műpéldányai továbbra is hozzáférhetőek maradnak.

A fogyasztókat megillető felmondási, illetve elállási jog

A fogyasztónak minősülő Vevő a szerződés megkötését követő 14 naptári napon belül azonnali hatállyal, indoklás nélkül felmondhatja a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződést. Ebben az esetben a Szolgáltató a megbízási díj időarányos részére lesz jogosult azzal, hogy a korábban megfizetett megbízási díj ezt meghaladó részét a Vevő bankkártyájára visszafizeti. A fogyasztónak minősülő Vevő az ingó dolognak minősülő termék tulajdonjogának átruházására irányuló szerződéstől a termék átvételétől számított 14 napon belül elállhat.

Rendes felmondás

A Szerződő Felek bármelyike a szerződés megkötését követő 14. nap után azt bármikor felmondhatja azzal, hogy a felmondási idő utolsó napja az utolsó megbízási díj levonását követő harmincadik napra esik.

Rendkívüli felmondás

A Szerződő Felek a jelen szerződést a másik félhez intézett egyoldalú jognyilatkozattal, azonnali hatállyal abban az esetben mondhatják fel, ha a másik fél a jelen szerződésből eredő lényeges kötelezettségét ismételten vagy súlyosan megszegi.

Kártérítési felelősség kizárása

A Szolgáltató a szerződés teljesítésével összefüggésben bekövetkező károkért való kártérítési felelősségét az irányadó jogszabályok által lehetővé tett legteljesebb mértékben kizárja.

 1. Szerzői jogok

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a https://www.facebook.com/groups/213874297707511 Facebook oldal havi tematikájának elemei és az azon keresztül közzétett vagy értékesített, szerzői műnek minősülő összes anyag annak gyártójának, Balla-Sebők Ágnes és Orosi Tünde tulajdonát képezi. Jelen szerződés egyetlen része sem értelmezhető úgy, hogy az alapján a Vevő felhasználási, vagy egyéb szerzői vagyoni jogot szerez ezen anyagok részére vagy egészére. A Vevő a Szolgáltató szerzői jogainak megsértése esetére 1.000.000.- Ft összegű kötbér megfizetésére vállal kötelezettséget.

 1. Egyéb rendelkezések

Teljességi záradék

A jelen szerződés a benne szabályozott jogviszony tekintetében a Szerződő Felek teljes megállapodását tartalmazza, és bármely esetleges korábbi szóbeli vagy írásbeli megállapodást hatálytalanít.

A szerződés hatálya

A szerződés határozatlan időtartamra jött létre.

Szerződésre irányadó jog és záró rendelkezések

A felek a jelen szerződésben nem rendezett kérdések tárgyában a Ptk. és az egyéb hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak. A Szerződő Felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítésének országa Magyarország.

Panaszkezelés

A Vevő a Szolgáltatással kapcsolatos panaszait a Szolgáltató következő elektronikus levelezési címére küldheti: tunde@lelekfa.hu

A Vevő a fentieken túl panaszával, észrevételével a következő szervekhez is fordulhat:

 • Polgármesteri Hivatal Jegyzője Etyek
 • Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Békéltető Testülete;
 • Fejér Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége.

Az ÁSZF hatálya, elfogadása

Felek között létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozzák meg. Ennek megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF Szolgáltatót illetve a Vevőt illető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit.

A https://www.facebook.com/groups/213874297707511 Facebook csoport használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a csoportban elérhető egyéb tájékoztatások valamint a Facebook szabályzata nyújtják.

Vevő a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit.

A szerződés nyelve, a szerződés formája

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv.

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződéseknek, azokat az Eladó nem iktatja.

Részleges érvénytelenség, magatartási kódex

Ha az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól még a szerződés további pontjai érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett a vonatkozó jogszabályok rendelkezései alkalmazandóak.

Az Eladónak nincs a Vevővel szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe.