Adatkezelési nyilatkozat

Adatkezelési nyilatkozat 2018-09-28T21:05:43+00:00

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Az EU Általános Adatvédelmi Rendelet (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján az alábbi kötelező tájékoztatást adom:

Vállalkozó/vállalkozás megnevezése: Orosi Tünde egyéni vállalkozó

Adószám: 58949667-1-27

Székhely: 2091 Etyek, 1405 hrsz.

Kapcsolattartás: Tel.: 06303194301, tunde@lelelkfa.hu, https://www.facebook.com/Lélekfa-Orosi-Tünde-kineziológus

Adatvédelmi tisztviselő: 

Az adatkezelő a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére.

Adatvédelmi kérelmek: 

Amennyiben kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton a fent megjelölt címre és névre elküldheti. Válaszomat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldöm az Ön által kért címre. A kérdéseit személyesen is felteheti.

Adatfeldolgozás: 

Komár Melinda könyvelő által.

Külföldi adattovábbítás: 

Nem történik külföldre továbbítás.

A vállalkozásom tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.

A számla kiállításához az adatok kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé.

A 16. életévet be nem töltött gyermek személyes adatainak (keresztnév, telefonszám) kezelése akkor jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, ill. engedélyezte. GDPR 8. cikk, (1), (2) bek. A hozzájárulást elég csak az első kezelés előtt megtenni.

1. Adakezelési célok

Kineziológiai kezeléshez kapcsolódóan, a szolgáltatást igénybe vevőinek adatait jogi kötelezettség teljesítése és ügyfélkapcsolat fenntartása céljából kezelem

2. Jogalapok az Ön személyes adatainak felhasználásához

a) Az Ön személyes adatának használata – név, lakcím (adószám biz. esetben) – ahhoz szükséges, hogy a számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát állíthassak ki. Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont.

b) Telefonszámára és nevére időpont-egyeztetés céljából van szükség. Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont. Hozzájárulását a telefonszáma és neve megadásával adja meg. Amennyiben ezeket nem adja meg, a szolgáltatást nem tudja igénybe venni.

3. Az adatkezelés helye, időtartama és adattovábbítás

  1. A számlákat jogi kötelezettség miatt legalább nyolc évig őrzöm meg a székhelyemen; adattovábbítás a NAV felé történik. 
  2. A kapcsolattartás céljából megadott adatokat (név, telefonszám), amit a kézi határidőnaplómban vezetek és ami mindig a tulajdonomban van, az utolsó találkozásunk óta eltelt egy év múlva törlöm / megsemmisítem, ill. kérésre azonnal törlöm; adattovábbítás nem történik.

c) A Facebook-on, Viberen közölt információk a kapcsolat fennállásáig vannak jelen; adattovábbítás nem történik.

4. Érintetti jogok (Ön jogai)

a) hozzáférés, az Önre vonatkozó, általam kezelt adathoz; élhet adathordozási jogával

b) amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;

c) az Önre vonatkozó általam kezelt adat törlése, ez a jog kizárólag a kapcsolattartási adatokra vonatkozik;

d) az adat kezelésének korlátozása;

e) az Ön személyes adatának direkt marketing célokra való használatának megtiltása;

f) személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása;

g) bármely Önre vonatkozó, általam kezelt személyes adatról másolat adása; 

h) tiltakozás a személyes adatok általam történő használata ellen.

5. Jogorvoslati tájékoztatás

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C)Levelezési cím:1530 Budapest, Pf:5. Telefon: 0613911400 Fax: 0613911410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: http://www.naih.hu

A vállalkozásom fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására, ha a rendeletben, törvényben, a vállalkozás adataiban változás állna be. Ha a változás olyan információkat érint, amik miatt Önt kötelezően értesíteni szükséges, azt haladéktalanul megteszem.

Tájékoztatom Önt, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik a vállalkozásomat, mint adatkezelőt. A vállalkozásom a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

A kineziológiai kezelés alkalmával, Ön megoszt velem egészségügyi információt. Ezeket az egészségügyi törvényben előírtak szerint kezelem és tárolom. A tudomásomra jutott személyes adatokat bizalmasan kezelem és magamra nézve kötelezőnek ismerem el jelen közlemény tartalmát.

A 16. életévet be nem töltött gyermek személyes adatainak (név, telefonszám) kezelése akkor jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, ill. engedélyezte. GDPR 8. cikk, (1), (2) bek. A hozzájárulást elég csak az első kezelés előtt megtenni.

Tevékenység: számviteli bizonylat kiállítása

Kezelt adatok: név, lakcím, (adószám)

Adatkezelési cél: számla kiállítása szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan

Adatkezelési jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont

Adattovábbítás: NAV felé

Tárolás helye és ideje: telephelyen vagy könyvelőnél, Legalább 8 év

Tevékenység: számviteli, könyvelési tevékenység

Kezelt adatok: név, Lakcím, (adószám)

Adatkezelési cél: számla kiállítása szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, mérleg készítés

Adatkezelési jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont

Adattovábbítás: Komár Melinda könyvelő

Tárolás helye és ideje: könyvelőnél, Legalább 8 év

Tevékenység: kapcsolattartási adatok

Kezelt adatok: név, telefonszám, e-mail cím

Adatkezelési cél: időpont egyeztetés, változtatás, emlékeztető üzenet küldés

Adatkezelési jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont

Adattovábbítás: nem történik

Tárolás helye és ideje: kapcsolat fennállását követő egy év

Az adatkezelési tájékoztatóm folyamatosan elérhető a Facebook oldalamon  a weboldalon és a kezelőben.

A szabályzat időbeli hatálya 2018. 05.25-től visszavonásig tart.

Orosi Tünde

Én is kerestem a saját megoldásaimat és a kineziológiában találtam meg.
Neked is tudok segíteni, hogy a te életed is pozitív írányba változzon.

Történetek